Georges River Council
Skip navigation

Macedonian

Служби за Јазик и Преведување

Телефонирајте на Службата за Преведување и Толкување (ТИС) на Тел: 13 14 50 и побарајте  тие да ја контактираат Општината во ваше име. Исто така на располагање ви е и двојазичен персонал (Службеници за Помош за Јазик) за да одговорат на вашите барања и да обезбедат основна помош за Генерални Општински работи.

Google Преведувач

Алтернативно, вие можете да ја преведете било која web страна на повеќе од 60 јазици употребувајќи го Google Преведувачот, кој што е лоциран на горната десна страна од екранот.

Други страници на македонски

Услуги за деца

Услуги за лица со попреченост

Услуги за постари лица

Паркови и резервати

Библиотека, музеј и галерија

Јавите ни се

Email a friend…Close this form

* Mandatory fields